Niezalogowany        rejestracja

EMail:
Hasło:
   

Twój koszyk jest pusty.

Twój schowek jest pusty.

Dopisz się do listy newslettera, jeśli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.


   O firmie
   Szkolenia
   Regulamin
   Kontakt
Regulamin

Regulamin
Sprzedaż produktów w sklepie internetowym pod adresem www.kkmtech.pl, prowadzona jest przez firmę: KKMtech Sp. z o.o., z siedzibą w Szczecinie przy ul. Santockiej 39, wpisaną do KRS pod numerem: 0000425288, numer NIP: 8522597863, Regon: 321229004, zwaną dalej Sprzedawcą.


1. Rejestracja

1.1. Aby dokonać zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego, należy uprzednio zarejestrować się przy pomocy formularza dostępnego na stronie www.kkmtech.pl.

1.2. Rejestracji może dokonać wyłącznie podmiot będący przedsiębiorcą w rozumieniu przepisu art. 43¹ Kodeksu cywilnego, mający na celu dokonanie zakupów związanych bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową, zwany dalej Kupującym.

1.3. W toku rejestracji, Sprzedawca za pośrednictwem poczty elektronicznej może wezwać Kupującego, do dostarczenia dokumentów: wypisu z CEiDG albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a także kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru NIP oraz kopii zaświadczenia o numerze REGON. Sprzedający dopuszcza możliwość dostarczenia ww. dokumentów rejestrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez Kupującego.

1.4. Dla dokonania rejestracji w sklepie internetowym www.kkmtech.pl wymagana jest akceptacja niniejszego regulaminu.

1.5. Za zakończenie procesu rejestracji uważa się poinformowanie Kupującego przez Sprzedawcę, za pośrednictwem poczty elektronicznej, o nadaniu pełnego dostępu do sklepu www.kkmtech.pl.


2. Informacje handlowe

2.1. Informacje zamieszczone na stronie www.kkmtech.pl oraz w cennikach i kartach katalogowych nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania zamówień.

2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdym czasie zmian oferowanego asortymentu. Umieszczenie informacji o towarze na stronie www.kkmtech.pl oraz w cennikach i kartach katalogowych nie jest równoznaczne z jego dostępnością.

3. Składanie i realizacja zamówień

3.1. Opcja składania zamówień za pośrednictwem sklepu internetowego, udostępniona jest wyłącznie dla zalogowanych Kupujących.

3.2. Jeśli Kupujący nie zaznaczy inaczej, do realizacji zamówienia przyjęte zostaną dane podane w procesie rejestracji. Istnieje możliwość wpisania w polu „uwagi” adresu wysyłki innego niż podano w procesie rejestracji.

3.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdzi drogą elektroniczną aktualną dostępność zamawianego towaru i w razie dostępności całego zamówionego asortymentu potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, wskazując rodzaj i ilość zamówionego towaru.

3.4. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany, z jednoczesnym podaniem terminu, w którym zamówienie mogłoby być zrealizowane. W takim przypadku Kupujący decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane w całości, częściowo czy w całości anulowane. W przypadku złożenia zamówienia Sprzedawca potwierdza przyjęcie do realizacji zamówienia w całości lub oznaczonej części, wskazując rodzaj i ilość zamówionego towaru i jednocześnie przewidywany termin realizacji zamówienia.

3.5. W przypadku towarów dostępnych w magazynie Sprzedawcy termin realizacji zamówień wynosi do 7 dni roboczych.

3.6. Termin realizacji zamówień wysyłkowych uważa się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem zamówiony towar zostanie oddany do przewozu kurierowi.

3.7. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych taką formą sprzedaży.

3.8. W szczególnych przypadkach sprzedawca zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zamówienia do realizacji (np. z powodu braku towaru na magazynie lub u dystrybutora).

3.9. Obowiązującym językiem składania i potwierdzania zamówień jest język polski.

4. Ceny

4.1. Podane w sklepie www.kkmtech.pl ceny, wyrażone są w polskich złotych (PLN), euro (EUR) albo dolarach amerykańskich (USD).

4.2. Ceny sprzedaży przedstawione w EUR, USD przelicza się na PLN według kursu sprzedaży Banku Millennium z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

4.3. Podane w sklepie www.kkkmtech.pl ceny, nie zawierają udzielonych Kupującemu upustów. Warunki rabatowe ustalane są indywidualnie dla każdej z grup produktowych, lub dla pojedynczych towarów.

4.4. Ceny nie zawierają podatku VAT, zawierają natomiast cło i podatek graniczny. Podatek VAT do zapłaty (jego stawka i wysokość) zostanie wskazana w wystawionej przez Sprzedawcę fakturze VAT.

4.5. W szczególnych przypadkach, Sprzedawca może podwyższyć cenę sprzedaży, jeżeli po zawarciu umowy wzrosły koszty jej wykonania, w szczególności ceny produktów, transportu lub wynagrodzeń. W takiej sytuacji Sprzedawca informuje Kupującego drogą elektroniczną o kwocie podwyżki wskazując jednocześnie, że Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości lub częściowo w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od daty wysłania informacji w tym przedmiocie do Kupującego. Brak informacji zwrotnej ze strony Kupującego w ww. terminie uważa się, za wyrażenie zgody na zmianę umowy i na podwyższenie ceny sprzedaży. Sprzedawca dopuszcza wyłącznie następujące formy informacji zwrotnej: za pośrednictwem poczty elektronicznej albo list polecony.

5. Zapytanie ofertowe

5.1. Kupujący, może złożyć zapytanie ofertowe, nie będące zamówieniem. Składanie zapytań ofertowych odbywa się poprzez koszyk w sklepie www.kkmtech.pl.

5.2. Złożenie zapytania ofertowego nie wymaga rejestracji w serwisie ani logowania.

5.3. Sprzedawca może żądać od składającego zapytanie ofertowe dostarczenia dokumentów: wypisu z CEiDG albo odpisu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego a także kopii dokumentu poświadczającego nadanie numeru NIP oraz kopii zaświadczenia o numerze REGON. Sprzedający dopuszcza możliwość dostarczenia ww. dokumentów rejestrowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, w formie skanów potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez składającego zapytanie.

5.4. Zapytanie ofertowe może dotyczyć udzielenia rabatów przez Sprzedawcę, lub innych warunków handlowych, jak termin dostawy, formy płatności, kredyt kupiecki i inne.

5.5. Obowiązującym językiem składania i odpowiedzi na zapytania ofertowe jest język polski.

6. Wysyłka

6.1. Realizacja zamówień wysyłkowych, odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

6.2. Koszt wysyłki doliczany jest do faktury VAT i obciąża Kupującego.

6.3. Koszt wysyłki krajowej o wadze do 30 kg wynosi 19 zł netto i zawiera cenę przesyłki kurierskiej oraz koszt opakowania i obsługi zamówienia wysyłkowego.

6.4. Koszt wysyłki krajowej pow. 30 kg, przesyłki za pobraniem, ponadgabarytowej, zagranicznej, lub każdej innej niestandardowej przesyłki, nie określonej w pkt. 6.3, kalkulowany jest indywidualnie dla każdego zamówienia w oparciu o cenniki firmy kurierskiej.

7. Forma płatności

7.1. Sprzedawca dopuszcza stosowanie następujących form płatności:
a. gotówka przy odbiorze osobistym towaru,
b. przelew przed wysyłką towaru (na podstawie faktury pro forma),
c. przelew po otrzymaniu towaru (kredyt kupiecki), z zastrzeżeniem pkt. 7.3.

7.2. Formy płatności ustala się indywidualnie.

7.3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy udzielenia kredytu kupieckiego bez podania przyczyny.

8. Płatności

8.1. Kupujący dokonujący płatności w formie przelewu zobowiązany jest do zapłaty ceny w terminie określonym na fakturze albo na fakturze pro forma. Wyłącza się możliwość zapłaty przez potrącenie.

8.2. Za dzień zapłaty uważa się dzień uznania kwoty należnej zapłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy wskazanym na fakturze.

8.3. W przypadku, gdy Kupujący nie zapłaci Sprzedawcy w terminie całej należności wynikającej z danej faktury Sprzedawca zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w niezrealizowanej płatności.

8.4. W przypadku zaistnienia okoliczności, jak określono w pkt. 7.3, Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia do realizacji kolejnych zamówień do chwili uregulowania zaległych płatności.

8.5. Sprzedający zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kupującego dopiero w momencie zapłaty całości kwoty należnej zapłaty na rzecz Sprzedającego.

9. Gwarancja i Reklamacje

9.1.Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona, z zastrzeżeniem wyjątku przewidzianego w                  art. 558 § 2 Kodeksu Cywilnego.

9.2. Na sprzedawany towar udzielana jest gwarancja producenta (jeżeli producent przewidział udzielenie gwarancji na towar danego rodzaju), w zakresie, na zasadach i na okres ustalony przez producenta dla towaru danego rodzaju.

9.3. Kupujący, który odbiera towar osobiście w siedzibie Sprzedawcy zobowiązany jest do sprawdzenia na miejscu, w obecności sprzedawcy, zgodności zakupionego towaru (co do ilości i rodzaju) ze złożonym zamówieniem oraz wystawioną fakturą VAT. W przypadku zaniechania dokonania takiego sprawdzenia, reklamacje, co do ilości lub rodzaju zakupionego towaru nie będą uwzględniane.

9.4. W przypadku dostaw realizowanych za pośrednictwem kuriera, Kupujący zobowiązuje się zapewnić odbiór przesyłki przez upoważnioną osobę. Kupujący bądź osoba działającą w jego imieniu zobowiązana jest sprawdzić stan techniczny przesyłki i jej zawartości oraz ilość i rodzaj dostarczonego towaru w momencie odbioru paczki z rąk kuriera. Jeżeli nastąpi niezgodność pomiędzy ilością lub rodzajem towaru w przesyłce a danymi umieszczonymi na
fakturze lub wagą wymienioną w liście przewozowym a faktycznie otrzymywaną Kupujący zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem kuriera i niezwłocznie powiadomić telefonicznie lub mailowo Sprzedawcę. Taka sama procedura obowiązuje również w przypadku kradzieży lub uszkodzenia przesyłki spowodowanej niewłaściwym sposobem spedycji.

9.5. Jeżeli po odbiorze towaru ujawnią się (z przyczyn tkwiących w tym towarze) wady fizyczne, które były niewidoczne w dacie dokonywania odbioru towaru od Sprzedawcy bądź kuriera, Kupujący powinien odesłać wadliwy towar przesyłką pocztową na adres KKMtech Sp. z o.o. ul. Santocka 39, 71-083 Szczecin. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego sklep zwraca niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia, lub po ekspertyzie producenta, jeśli taka jest konieczna. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu do wyboru inne dostępne w sklepie towary.

9.6. Zgłoszenie reklamacji przez Kupującego z pominięciem procedury opisanej w pkt. 9.3 i 9.4, może spowodować jej odrzucenie.

10. Dane osobowe i działania marketingowe

10.1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę na potrzeby wystawiania faktur, statystyki handlowej oraz marketingu produktów i usług zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2014 r., poz. 1182 - j.t. ze zm.).

10.2. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U z 2013 r., poz. 1422 - j.t.).

11. Uwarunkowania prawne

11.1. W momencie potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym. Przedmiotem umowy jest towar w ilości i rodzaju wymienionym w zamówieniu.

11.2. W przypadkach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, do praw i obowiązków stron wynikających z umowy zawartej w sposób określony w pkt. 11.1., mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 - j.t. ze zm.).

11.4. Niniejszy regulamin oraz zawierane na jego podstawie umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.

11.5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

Zasady dotyczące cookies

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu prawidłowego świadczenia Państwu usług związanych ze składaniem zamówień.
Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym.
Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij to okno